Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies, stosowana jest wobec domeny strony internetowej www.braincrafting.pl, (dalej zwanej Serwis), której operatorem jest „Anna Werner-Maliszewska”. Przestrzegamy Ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – podpisanej przez Prezydenta RP dnia 22 maja 2018 r., zwanej dalej Ustawa RODO. Dokument Polityki Prywatności i Plików Cookies jest na bieżąco weryfikowany i w razie potrzeby aktualizowany. (to zdanie na czerwono usunąć: Niniejsza wersja obowiązuje począwszy od 26 września 2018 r. Korzystając z Serwisu akceptujesz Politykę Prywatności i Plików Cookies.

Dział II. Polityka Prywatności Serwisu Internetowego www.braincrafting.pl

Administrator danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest firma Anna Werner-Maliszewska, ul. Blokowa 10, 03-641 Warszawa, NIP 951 224 39 11, REGON 523550098.
2) We wszelkich sprawach związanych z Polityką Prywatności należy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@braincrafting.pl lub pisemnie na adres Blokowa 10, 03-641 Warszawa.

Hosting i bezpieczeństwo Serwisu i domeny

3) Hosting serwisu zapewnia zewnętrzny dostawca Home.pl SA. 4) Serwis i domena zabezpieczone są poprzez usługę szyfrowania danych homeSSL, co oznacza, że zarówno korzystanie z Serwisu jak i korespondencja e-mail jest zabezpieczona. 5) Na mocy stosownej umowy zawartej na usługi, o których mowa powyżej, zostały powierzone dostawcy Home.pl SA dane osobowe. 6) Informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych przez Home.pl SA, Użytkownik znajdzie tutaj: https://pomoc.home.pl/section/rodo-przetwarzanie-i-ochrona-danych-w-home-pl

Sposób przetwarzania danych osobowych

7) Administrator dba w szczególny sposób o bezpieczeństwo danych osobowych, w tym przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu. Wszelkie podawane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 8) Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 9) Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Cel przetwarzania danych osobowych

10) Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu i realizacji usług t.j. nawiązanie, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego polegającego na korzystaniu z funkcjonalności Serwisu, w szczególności wysyłania ofert marketingowych dotyczących informacji o usługach jak i realizacji usług na zlecenie Użytkownika.

Przetwarzane dane osobowe

11) O zakresie wymaganych danych osobowych do skorzystania z danej funkcji Serwisu Użytkownik jest każdorazowo uprzednio informowany. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników: a) adres e-mail, b) imię, c) nazwisko, d) numer telefonu, e) NIP.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

12) Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne, każdy samodzielnie decyduje czy chce korzystać z Serwisu oraz usług dostarczanych za jego pośrednictwem. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek do korzystania z niektórych funkcji Serwisu lub usług dostarczanych za jego pośrednictwem może być niezbędne, o czym korzystający Użytkownik jest każdorazowo uprzednio informowany. 13) Korzystając z wybranych funkcjonalności Serwisu Użytkownik zobligowany jest do wyrażania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w niezbędnym zakresie. 14) Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – zarówno w zakresie wybranego celu przetwarzania danych, jak i w ogólności. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem. 15) Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w celu nawiązania, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego polegającego na korzystaniu z funkcjonalności Serwisu może się wiązać z koniecznością rozwiązania umowy albo zaprzestania korzystania z Serwisu. Cofnięcie zgody nie jest możliwe, jeżeli zgoda taka wynika z obowiązujących przepisów prawa. 16) Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich podanych przez siebie danych oraz ich poprawiania. W tym celu należy skierować odpowiedni wniosek do Administratora. 17) Jednorazowy wgląd, modyfikacja i usunięcie danych osobowych są bezpłatne. W pozostałych przypadkach Administrator naliczy opłatę w wysokości 50 zł brutto za każdy raport i 50 zł brutto za każdą modyfikację. 18) Administrator nie sprzedaje danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności lub przepisami obowiązującego prawa. 19) Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków, w których Administrator dysponuje uprzednią zgodą Użytkownika lub gdy udostępnienie danych jest prawnie dozwolone.

Prawa autorskie

20) Treści zamieszczone w Serwisie są chronione prawem autorskim i są własnością Administratora.

Informacje ogólne

21) Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam obowiązującą. Odnośniki te są zamieszczone jedynie po to, by ułatwić Użytkownikowi znalezienie konkretnych informacji.

Dział III. Pliki cookies

Czym są cookies?

22) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. 23) Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny niepowtarzalny numer IP, który ma przypisany każdy komputer podłączony do internetu. Na jego podstawie można np. zidentyfikować region, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.

Dlaczego korzystamy z cookies?

24) Cookies wykorzystujemy w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, b) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, c) utrzymania sesji użytkownika Serwisu, dzięki której użytkownik może korzystać z oferowanych Usług.

Jakie rodzaje cookies wykorzystujemy?

25) W ramach serwisu wykorzystujemy cookies sesyjne oraz stałe: a) Cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia korzystania z przeglądarki. Cookies sesyjne mają za zadanie optymalizację poruszania się w serwisie, np. poprzez zapamiętanie ustawień zalogowanego w serwisie Użytkownika, poprzez korzystanie z informacji o poprzednich wizytach, jak również wykorzystaniu informacji z innych plików cookies, zachowanych w związku z wizytami w innych serwisach. b) Cookies stałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu ich usunięcia przez Użytkownika, chyba, że parametry urządzenia powodują wcześniejsze ich usunięcie (np. poprzez ustawienia domyślne) 26) Pliki Cookies wykorzystywane są przez partnerów operatora Serwisu i podlegają polityce cookies partnera: Google Analitycs (administrator cookies). Więcej informacji o Polityce Prywatności Google Użytkownik znajdzie tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Czy konieczna jest akceptacja cookies?

27) Akceptacja cookies nie jest konieczna. Ograniczenie stosowania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności lub uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Serwisu. 28) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 29) Użytkownicy Serwisu mogą jednak dokonać w dowolnym momencie zmiany ustawień dotyczących plików cookies (ustawienia przeglądarki internetowej). Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. 30) Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania Użytkownika (przeglądarki internetowej).